IvanCheng 发表于 2020-1-28 15:48:22

【2020.01.28】ZSAM ✈ZSQD

ZSAM ✈ ZSQD
活动开始时间:19:30
日期:            2020-01-28
飞行规则:      IFR 仪表飞行(不支持VFR目视飞行)
地面频率:      000.00
飞行距离:      805 海里
导航版本:      2001 以上
飞行航路:FQG A470 LJG B221 SHZ G204 AND B221 IDVEL      
备注:      19:30正式开始申请放行,放行频道时间30分钟。20:00不再接受任何机组的放行申请,各机组请合理安排时间


机组匿名投诉链接:http://xflysim.cn/main.php?page=caac_complain/
页: [1]
查看完整版本: 【2020.01.28】ZSAM ✈ZSQD